Mae postio lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol yn ormodol yn gysylltiedig â chynnydd mewn narsisiaeth

Mae astudiaeth newydd wedi canfod bod defnydd gormodol o'r cyfryngau cymdeithasol, yn enwedig postio lluniau a hunluniau, yn gysylltiedig â chynnydd dilynol mewn narsisiaeth.

Yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn The Open Psychology Journal, bu ymchwilwyr o Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Milan yn astudio newidiadau mewn personoliaethau 74 o unigolion rhwng 18 a 34 oed dros gyfnod o bedwar mis. Aseswyd defnydd y cyfranogwyr o'r cyfryngau cymdeithasol hefyd, gan gynnwys Twitter, Facebook, Instagram a Snapchat yn ystod yr un cyfnod.

Mae narsisiaeth yn nodwedd personoliaeth sy'n cynnwys hunanarddangosiaeth rodresgar, credoau sy'n ymwneud â hawliau a manteisio ar eraill.

Arddangosodd y rhai a oedd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol yn ormodol, drwy byst gweledol, gynnydd ar gyfartaledd o 25% mewn nodweddion narsisaidd dros bedwar mis yr astudiaeth.

600 x 400

Darllenwch yr ymchwil

Golygodd y cynnydd hwn yr aeth nifer o'r cyfranogwyr hyn y tu hwnt i'r ffin glinigol ar gyfer Anhwylder Personoliaeth Narsisaidd, yn ôl y raddfa fesur a ddefnyddiwyd.

Darganfu'r astudiaeth hefyd nad oedd y rhai hynny a oedd yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i bostio geiriau yn bennaf, megis Twitter, yn dangos yr effeithiau hyn.

Fodd bynnag, i'r grŵp o bobl hyn, roedd eu lefelau o narsisiaeth gychwynnol yn rhagweld twf yn y ffurf hon ar ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol dros amser. Po fwyaf narsisaidd yr oeddent i gychwyn, mwyaf y cynnydd a welyd nes ymlaen o ran postio geiriau.

Roedd pawb ond un o gyfranogwyr yr astudiaeth yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, ac roedd eu defnydd ar gyfartaledd yn dair awr y dydd, ac eithrio eu defnydd at ddibenion gwaith, ond roedd rhai yn adrodd eu bod yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol am hyd at 8 awr y dydd at ddibenion nad oeddent yn ymwneud â'r gwaith.

Defnyddiwyd Facebook gan 60% o'r sampl, 25% yn achos Instagram a defnyddiwyd Twitter a Snapchat gan 13%. Roedd dau draean o'r cyfranogwyr yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i bostio lluniau yn bennaf. 

Meddai'r Athro Phil Reed o Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe a fu'n arwain yr astudiaeth,

"Mae awgrymiadau wedi bod o'r cysylltiad rhwng narsisiaeth a phostio lluniau ar y cyfryngau cymdeithasol, megis ar Facebook ond, tan yr astudiaeth hon, nid oeddem yn gwybod a yw narsisiaid yn defnyddio'r ffurf hon ar y cyfryngau cymdeithasol yn fwy neu os oes cysylltiad rhwng defnyddio llwyfannau o'r fath a thwf narsisiaeth yn nes ymlaen.

“Mae canlyniadau'r astudiaeth hon yn awgrymu bod y ddau yn digwydd, ond mae'n dangos y gall postio hunluniau gynyddu narsisiaeth.

“O gymryd ein sampl fel cynrychiolaeth o'r boblogaeth, ac nid oes unrhyw reswm i'w hamau, mae'n golygu y gall tua 20% o bobl bod mewn perygl o ddatblygu nodweddion narsistaidd o'r fath sy'n gysylltiedig â'u defnydd gormodol o'r cyfryngau cymdeithasol gweledol. 

“Mae'r ffaith bod y defnydd pennaf o'r cyfryngau cymdeithasol yn weledol, a thrwy Facebook yn bennaf, yn awgrymu y gellid gweld twf yn y broblem personoliaeth hon yn fwy aml, oni bai ein bod ni'n cydnabod peryglon y ffordd hon o gyfathrebu."

Ychwanegodd yr Athro Roberto Truzoli o Brifysgol Milan,

“Gallai'r defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol gweledol danlinellu canfyddiad unigolion narsisaidd mai nhw yw prif ffocws sylw.

“Gallai'r diffyg o unrhyw gerydd cymdeithasol 'uniongyrchol' ar unwaith gynnig cyfle iddynt fynegi agweddau ar eu personoliaeth narsisaidd, cyflwyno eu hunain mewn ffordd rodresgar a gwireddu eu ffantasïau o hollalluogrwydd.

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan yr Athro Phil Reed a Zazli Bircek o Brifysgol Abertawe, Dr Lisa Osborne o Fwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg a Dr Caterina Viganò a'r Athro Roberto Truzoli o Brifysgol Milan.