Cyhoeddi cyllid ar gyfer rhaglen a fydd yn helpu pobl ifanc i wella eu sgiliau Cyfrifiadureg

Mae cyllid ar gyfer rhaglen wedi’i harwain gan Brifysgol Abertawe a fydd yn annog pobl ifanc i ddysgu am Gyfrifiadureg a'i phynciau STEM cysylltiedig wedi cael ei gyhoeddi gan Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Llywodraeth Cymru.

Professor Faron Moller and Eluned Morgan AM

Cafodd y cyhoeddiad ei wneud mewn digwyddiad Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghaerdydd, a chadarnhawyd y byddai Rhaglen Technocamps Adran Gyfrifiadureg y Brifysgol yn cael £5.3 miliwn gan Chronfa Gymdeithasol Ewrop.

Nod y rhaglen Technocamps tair blynedd yw ysbrydoli a chymell disgyblion ledled Cymru i ddysgu mwy am Gyfrifiadureg a phynciau STEM. Bydd y rhaglen yn ymgysylltu â 3,600 o ddisgyblion. Mae yna ffocws penodol ar ferched - i helpu i fynd i'r afael â'r anghydbwysedd rhwng y rhywiau o fewn Cyfrifiadureg - merched fydd dwy ran o dair o'r disgyblion a fydd yn cael eu targedu.

Bydd y rhaglen yn targedu disgyblion o ysgolion sy'n cael trafferth i gynnig neu gyflwyno Cyfrifiadureg ar lefel TGAU gyda'r bwriad o annog a chefnogi ysgolion i gynnig y cymhwyster hwn yn y blynyddoedd i ddod.

Bydd yr holl bobl ifanc yn cwblhau Rhaglen Cyfoethogi STEM dros flwyddyn ysgol, gan gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau Cyfrifiadureg a STEM yn yr ysgol ac ar gampysau prifysgol.

Byddant yn edrych ar nifer eang o bynciau megis: -

  • Rhaglennu Python
  • Systemau seiber-ffisegol
  • Datblygu Apiau
  • Deallusrwydd artiffisial

Byddant hefyd yn dysgu sut i gymhwyso'r pynciau hyn mewn ystod o feysydd pwnc megis mathemateg, ffiseg, cemeg a gwleidyddiaeth.

Dywedodd yr Athro Faron Moller, Cyfarwyddwr Technocamps: "Rydym yn croesawu'r cyhoeddiad ariannu hwn yn fawr iawn. Bydd y cyllid yn helpu i sicrhau na fydd pobl ifanc yng Nghymru, yn enwedig rhai mewn ysgolion lle mae cynnig cwrs TGAU mewn Cyfrifiadureg yn her, yn cael eu gadael ar ôl wrth ennill sgiliau allweddol o'r fath. Rydym wedi ymrwymo i yrru hyn ymlaen a thrwy helpu pobl ifanc i ennill y sgiliau sylfaenol hyn, rydym yn gobeithio eu paratoi i gofleidio’r byd digidol sydd bellach yn cwmpasu ein bywydau bob dydd.

"Rydym hefyd eisiau gweld addysg cyfrifiadureg yn ymestyn i ehangu cyfranogiad, gan ddarparu cyfleoedd uwchsgilio digidol i bobl mewn cyflogaeth yn ogystal â chyfleoedd amrywiol ar gyfer dysgu gydol oes."

 Technocamps logo

Technocamps

Rhaglen allgymorth ar gyfer ysgolion ledled Cymru yw Technocamps, mae’n cael ei harwain gan Adran Cyfrifiadureg Prifysgol Abertawe gyda chanolfannau ymhob prifysgol yng Nghymru.

Sefydlwyd Technocamps yn 2003 i ddarparu sbectrwm eang o weithgareddau gyda'r nod o adnabod a mynd i'r afael â diffygion mewn addysg a sgiliau cyfrifiadurol.

Mae'n cwmpasu pob agwedd ar godi ymwybyddiaeth trwy: -

  • Ymgysylltu
  • Diwygio'r cwricwlwm
  • Polisi ac ymarfer
  • Hyfforddiant athrawon
  • Datblygiad proffesiynol

Mae gwaith y Brifysgol yn y meysydd hyn wedi arwain at gynnwys Prifysgol Abertawe yn Sefydliad Codio'r DU.

Mae Technocamps yn rhan o'r Ffowndri Gyfrifiadol, cyfleuster newydd o safon byd Prifysgol Abertawe ar gyfer y gwyddorau cyfrifiadurol a mathemategol sydd werth £32.5 miliwn.