Carreg filltir i Bentref Llesiant £200m Llanelli

Mae cynlluniau o'r radd flaenaf i adeiladu Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli wedi cymryd cam mawr ymlaen.

Collaboration agreement on Wellness and Life Science Village Mae Cyngor Sir Caerfyrddin wedi Llofnodi Cytundeb Cydweithio nodedig â Phrifysgol Abertawe a phartner o'r sector preifat i ddatblygu'r ganolfan £200 miliwn yn Llynnoedd Delta.

Bydd y bartneriaeth â Phrifysgol Abertawe yn dod ag ystod eang o ddarpariaeth addysgol i'r safle sy'n debygol o gynnwys hyfforddiant ar gyfer meddygon, nyrsys a gweithwyr proffesiynol eraill yn y sector gwyddor bywyd ac iechyd. Bydd hyn yn cynnwys cydweithio â darparwyr eraill ym maes addysg yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe i ganolbwyntio ar hyfforddiant ar gyfer swyddi amrywiol ar bob lefel.

Bydd Sterling Health, partner sector preifat y cynllun sy'n arwain consortiwm nodedig o gwmnïau byd-eang, yn dod â rhagor o gyllid i'r prosiect. Bydd y Pentref yn cynnwys cyfleusterau iechyd, llesiant, adsefydlu, chwaraeon a hamdden o'r radd flaenaf yn ogystal â chyfleusterau annibynnol ym meysydd ymchwil a meddygaeth. 

Wellness and Life Science Village Mae'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd yn Llanelli hefyd yn cael ei chefnogi'n gryf gan fyrddau iechyd prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg.

Dywedodd y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Mae'r bartneriaeth arloesol hon â Phrifysgol Abertawe a'r sector preifat  yn garreg filltir bwysig iawn ar gyfer y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd.

“Daw'r Cytundeb Cydweithio yn dilyn proses gaffael drylwyr ac mae'n gam mawr ymlaen i'r datblygiad hwn a fydd yn sicrhau fod Llanelli yn rhan ganolog o arloesi ym maes gwyddor bywyd a llesiant yn fyd-eang.

“Ar y cyd â'r Cyngor, bydd Prifysgol Abertawe a Sterling Health yn chwarae rhan bwysig yn y gwaith o ddatblygu'r prosiect hwn gan gyd-fynd â'r arbenigedd meddygol a ddarperir gan fyrddau iechyd prifysgol Hywel Dda ac Abertawe Bro Morgannwg.

“Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd.  Bydd y datblygiad yn creu 2,000 o swyddi ac yn werth £467 miliwn i ardal Llanelli dros y 15 mlynedd nesaf ac yn cynnwys cyfleoedd eang o ran addysg, sgiliau a hyfforddiant i bobl leol, boed yn rhai sy'n gadael ysgol neu'n fyfyrwyr ôl-raddedig.”

Bydd y prosiect yn cynnig cyfle cyffrous i Brifysgol Abertawe ehangu gan fynd i'r afael â meysydd lle mae bylchau o ran sgiliau hanfodol.

Dywedodd yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Mae'r cydweithredu cyffrous hwn rhwng Cyngor Sir Caerfyrddin, y sector preifat a Phrifysgol Abertawe yn torri tir newydd o ran integreiddio - ar un safle - feysydd datblygu busnes, addysg, gofal iechyd, hamdden, twristiaeth, cymorth llesiant ac ymchwil gwyddor bywyd.

“Bydd y cydweithredu yn cryfhau gallu'r rhanbarth i fasnacheiddio ymchwil mewn gwyddor bywyd, i ddenu mewnfuddsoddiad gan gwmnïau bio-fferyllol a thechnoleg meddygol, ac i gynyddu faint o nwyddau a gwasanaethau o safon sy'n cael eu hallforio ym maes gwyddorau bywyd. Mae'n arwydd o bwysigrwydd hanfodol y Brifysgol i brosiect y Fargen Ddinesig a'n dylanwad ar y rhanbarth, yn economaidd ac wrth gyflenwi darpariaeth iechyd yr 21ain ganrif.” 

Wellness and Life Science Village Mae'r Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd hefyd yn rhan o raglen Bargen Ddinesig Bae Abertawe sy'n werth £1.3 biliwn ac yn cynnwys 11 o brosiectau mawr ledled Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Benfro.  Mae achos busnes i sicrhau £40 miliwn i'r Pentref yn cael ei ystyried ar hyn o bryd gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

Cyflwynwyd cais cynllunio amlinellol ar gyfer y Pentref ym mis Mawrth eleni ac mae diwedd 2018 wedi'i glustnodi ar gyfer dechrau gweithio ar y safle.

Dywedodd Franz Dickmann o Sterling Health:  “Mae'r cynigion ar gyfer y Pentref wedi elwa ar arweinyddiaeth leol ragorol gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac arbenigedd sylweddol gan Brifysgol Abertawe, a bydd yn bleser o'r mwyaf gallu helpu i ddarparu'r enghraifft wych hon o arloesedd ym myd gofal iechyd a hamdden.

“Mae rhoi pobl wrth galon y system gofal iechyd yn rhan o'n cenhadaeth a'n nod yw helpu pobl i fyw'n hirach, i fyw'n well ac i fyw gartref. Mae'r Pentref yn crisialu'r agwedd holistaidd hwn ac rydym yn edrych ymlaen yn eiddgar at fwrw iddi.”

Bydd cam cyntaf y prosiect, y bwriedir ei agor yn gynnar yn 2021, yn cynnwys canolfan iechyd cymuned, Sefydliad Gwyddorau Bywyd a Sefydliad Arloesedd. Hefyd bydd Canolfan Llesiant a chanolfan hamdden o safon yn cael eu hadeiladu.

Bydd y Pentref Llesiant a Gwyddor Bywyd hefyd yn cynnwys lle ar gyfer meithrin a datblygu busnesau, cartref nyrsio, gwesty llesiant, eco-barc ar gyfer addysg awyr agored a chyfleusterau deniadol ar lan y llyn at ddibenion cerdded, beicio a gweithgareddau hamdden eraill.

Disgwylir i'r cynllun cyfan gael ei gwblhau erbyn 2023.