Athro Bydwreigiaeth ar restr fer Gwobr Arweinyddiaeth

Mae Dr Alys Einion, Athro Cyswllt Bydwreigiaeth a Iechyd Menywod ym Mhrifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobr Arweinyddiaeth yng Ngwobrau Womenspire Chwarae Teg eleni.

Mae gwobrau Womenspire yn dathlu cyflawniadau anhygoel menywod ar draws Cymru. Maent yn cynnwys ystod eang o gategorïau er mwyn adlewyrchu cyflawniadau menywod mewn amrywiaeth o feysydd.

Enwyd Dr Einion ar restr fer y categori Arweinyddiaeth, sy’n dathlu menywod sydd wedi newid y drefn ac sy’n arwain fel esiampl.

Mae Alys yn uwch aelod o dîm Bydwreigiaeth Prifysgol Abertawe ac yn cefnogi’i chydweithwyr yn yr Adran fel arweinydd ymchwil; yn eu cynorthwyo i ddarganfod cyfleoedd ar gyfer ariannu, cynadleddau a chyhoeddi; ac yn gweithio gyda’r Pwyllgor Ymchwil i helpu i ddatblygu Strategaeth Ymchwil y Coleg.

Hi yw cyd-gadeirydd Rhwydwaith Staff LGBT+ y Brifysgol, gan ddarparu hyfforddiant i staff ar sut i ymddwyn fel siaradwr gwadd ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb rhyweddol. Yn ogystal, caiff gwaith Alys ei gyhoeddi yn rheolaidd ym meysydd bydwreigiaeth, iechyd menywod a rhywioldeb.

Meddai Alys, “Y tîm sy’n gwneud yr arweinydd, a’r unig reswm i mi gyrraedd y rhestr fer yw fy nghydweithwyr dawnus ac ymroddedig.

“Mae’n bleser gallu dathlu’r gwaith rydym yn ei wneud i hyrwyddo iechyd a lles menywod, yn ogystal ag addysgu bydwragedd y dyfodol. Mae hefyd yn gyfle gwych i ni amlygu’r hyn a wnawn fel prifysgol i hyrwyddo cyfartaledd a chefnogi ein staff i fod y gorau y gallant fod.

“Rwy’n hynod lwcus o gael delfrydau ymddwyn neilltuol ac ysbrydoledig, fel y Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Hilary Lappin-Scott a’r Dirprwy Is-ganghellor yr Athro Martin Stringer.”

Yn ogystal, mae Prifysgol Abertawe wedi’i henw ar restr fer y categori Hyrwyddwyr Amrywiaeth ar gyfer cyflogaeth.

Mae’r wobr hon yn dathlu sefydliadau sydd wedi mynd ati’n rhagweithiol i gau’r bwlch rhywedd yn y gweithle.

Dywedodd Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, Hilary Lappin-Scott,

“Rydym yn hynod falch bod Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd rhestr fer y wobr Hyrwyddwyr Amrywiaeth – mae hyn yn dystiolaeth o’r holl waith caled gan nifer o staff yn y Brifysgol dros y blynyddoedd diwethaf i hybu amrywiaeth yn y gweithle.

“Rydym yn deall yn llwyr y rôl sydd gan Brifysgol Abertawe, fel sefydliad academaidd, i gau’r bwlch rhywedd,  a gobeithiwn y bydd hyn yn parhau am nifer o flynyddoedd.”

Cynhelir y gwobrau ddydd Iau, 5 Mehefin yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd.

600 x 300