Academydd o Brifysgol Abertawe wedi’i enwebu ar gyfer Athro’r Gyfraith y Flwyddyn 2018

Mae Richard Owen, Athro Cyswllt yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym Mhrifysgol Abertawe, wedi’i enwebu ar gyfer Gwobr Athro’r Gyfraith y Flwyddyn eleni.

Mae’r wobr, a noddir gan Wasg Prifysgol Rhydychen , yn cydnabod rôl hanfodol athrawon mewn dysgu’r genhedlaeth nesaf o gyfreithwyr ac yn gwobrwyo cyflawniad rhagorol mewn addysgu.  

300 x 403Mae Richard (yn y llun) yn un o chwe athro i gyrraedd y rownd derfynol ac mae ei ddulliau addysgu wrthi ar hyn o bryd yn cael eu harchwilio’n agos gan y panel beirniadu, sydd hefyd yn cynnal cyfweliadau helaeth gyda’i gydweithwyr a’i fyfyrwyr.

Meddai Richard: “Mae’n anrhydedd mawr cael fy enwebu ar gyfer y wobr hon. Diolch i bawb am fy enwebu am y wobr hon ac i’m holl gydweithwyr a myfyrwyr gwych sy’n rhan o’r gymuned fywiog sydd gennym yma yn Abertawe.”

Ers ymuno â’r Brifysgol mae Richard wedi arloesi ym maes addysg gyfreithiol glinigol, gan sefydlu Clinig y Gyfraith Abertawe  sy’n cynnig cymorth cyfreithiol am ddim i’r cyhoedd, clinigau cyfraith carchardai, a desg gymorth ymgyfreithiol i ddarparu cymorth yn absenoldeb cynrychiolaeth gyfreithiol a’r Prosiect Camwedd Cyfiawnder lle mae myfyrwyr yn chwilio am dystiolaeth newydd.

Dyma’r gweithgareddau clinigol cyntaf o’u math i gael eu cynnig gan Ysgol y Gyfraith ac maent wedi ehangu profiad dysgu’r myfyrwyr yn fawr.

Fel rhan o Brosiect Camwedd Cyfiawnder, mae myfyrwyr bellach yn cael cyfle i weithio gydag Inside Justice, uned archwiliadol ar gyfer achosion honedig o gamwedd cyfiawnder. Meddai cyfarwyddwr yr uned, Louise Shorter: “Mae Richard bob amser yn ysgogi ei dimoedd i edrych yn fanwl ar waith achos, gan fynd â nhw i ymweld â safleoedd troseddu a chan eu harfogi i adnabod, gosod a chwilio am atebion i gwestiynau anodd a mawr a allai gywiro collfarn anghyfiawn.

 “Bydd unrhyw fyfyriwr sy’n ddigon ffodus i ymuno ag un o’i raglenni wrth ei fodd.”

Meddai’r Athro Cyswllt Dr Yvonne Mc Dermott Rees, a gyflwynodd yr enwebiad: “Mae Richard yn gydweithiwr dawnus sy’n ysbrydoli eraill ac sy’n ymroi’n llwyr i gefnogi myfyrwyr a meithrin eu sgiliau. Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Clinig y Gyfraith Abertawe, mae Richard yn rhoi profiadau diddorol i’w fyfyrwyr sydd yn aml yn newid bywydau.

“Trwy’r Clinig, mae myfyrwyr yn gallu gweld y system gyfreithiol ar waith, ac ennill profiad uniongyrchol o’r materion cyfiawnder sydd mor gyffredin ym mywydau cleientiaid.  Mae’n gydweithiwr hynod gefnogol sy’n llawn haeddu goron Athro’r Gyfraith y Flwyddyn!"

Roedd y gystadleuaeth ar agor i’r holl athrawon yn y DU sy’n addysgu myfyrwyr y Gyfraith ar lefel gradd. Roedd yr ymgeiswyr eraill ar y rhestr fer o Brifysgolion Caergrawnt, Durham, Sussex, Leeds a Queen’s Belfast a chaiff enw’r enillydd ei gyhoeddi yn y Gynhadledd Dathlu Rhagoriaeth mewn Addysgu’r Gyfraith a gynhelir yn Lerpwl yn nes ymlaen y mis hwn.