Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe i ehangu wrth benodi i 18 swydd academaidd newydd

Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yn hysbysebu 18 swydd academaidd newydd yn sgil cynlluniau ehangu sylweddol ar ôl i'r Coleg symud i'r campws newydd yn y Bae. Mae'r Ardal Beirianneg helaeth ar Gampws y Bae wedi'i dylunio i fanteisio i'r eithaf ar arbenigedd y Coleg a'i waith ar y cyd â chwmnïau mawr megis Rolls-Royce a Tata Steel.

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2014, mae 94% o'r ymchwil a wneir gan staff academaidd y Coleg yn arwain y ffordd yn fyd-eang (4*) neu'n rhagorol yn rhyngwladol (3*). Mae hyn wedi cynyddu o 73% yn Ymarfer Asesu Ymchwil 2008.

Mae'r penderfyniad i symud y Coleg i'r Bae yn parhau i ddwyn ffrwyth, gyda niferoedd myfyrwyr yn dyblu a chynnydd eithriadol mewn cyllid i gyd-fynd â'r cynnydd ym mhroffil y Coleg.

Mae'r swyddi academaidd newydd yn cael eu hysbysebu i ddechrau yng ngwanwyn/haf 2017, yn barod am flwyddyn academaidd 2017/18.

Arweinir y cynlluniau ehangu gan yr Athro Steve Brown, Pennaeth y Coleg Peirianneg. Meddai'r Athro Brown: "Mae Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi bod drwy gyfnod o gynnydd a datblygu trawsnewidiol yn ystod y pum mlynedd diwethaf, sydd wedi cynnwys dyblu niferoedd myfyrwyr a chynyddu ansawdd ar yr un pryd, codi ein proffil ymchwil rhyngwladol a symud i gampws newydd sbon a adeiladwyd i'r diben yn 2015. Mae'r Coleg bellach yn chwilio am ymgeiswyr a hoffai fod yn rhan o'r amgylchedd colegol dynamig hwn."

Y Coleg Peirianneg

Un o adeiladau'r Ardal Beirianneg ar Gampws y Bae

Mae'r ymarfer recriwtio staff newydd yn cyd-fynd â chynnydd sylweddol yn y cyllid a ddyfarnwyd i'r Coleg Peirianneg yn y blynyddoedd diweddar. Er enghraifft, gwelwyd cynnydd o 32% mewn grantiau myfyrwyr ar gyfer Peirianneg yn gyffredinol ers 2014, a chafwyd cynnydd sylweddol o 78% ym maes Nanodechnoleg yn yr un cyfnod. 

Mae'r swyddi sy'n cael eu hysbysebu'n cynnwys nifer o swyddi darlithio yn y Ganolfan Ymchwil Deunyddiau yn y Coleg Peirianneg. Dan arweiniad yr Athro Geraint Williams, mae grantiau ymchwil y Ganolfan wedi cynyddu 536% ers 2014. Ariennir yr ymchwil o fri rhyngwladol i ddeunyddiau yn y Ganolfan gan sefydliadau nodedig megis Rolls-Royce, Airbus, yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd, Timet a Tata Steel. Bydd Canolfan Technoleg Deunyddiau Rolls-Royce y Brifysgol, dan arweiniad yr Athro Martin Bache, yn elwa'n uniongyrchol o un o'r penodiadau newydd hyn. Mae rhai o'r penodiadau eraill yn canolbwyntio ar feteleg dur a chyfansoddion polymer.

Mae'r Ganolfan Ymchwil Deunyddiau wedi arloesi drwy ddarparu graddau ôl-raddedig sydd wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion diwydiant, ac yn cynhyrchu ymchwil o'r ansawdd gorau. Adlewyrchir llwyddiant yr ymagwedd hon mewn portffolio o grantiau ymchwil gwerth dros £40 miliwn.

Gyda'r newyddion bod y morlyn llanw'n debygol o gael ei adeiladu ym Mae Abertawe, un maes a fydd yn destun sylw mawr yw peirianneg arfordirol a morol.  Mae'r Coleg Peirianneg yn awyddus i ehangu ei ymchwil amgylcheddol drwy benodi darlithydd newydd i'r Grŵp Ynni a'r Amgylchedd sy'n canolbwyntio ar beirianneg a rhyngweithio amgylcheddol pob math o ynni adnewyddadwy'r môr.

Yr Athro Dominic Reeve yw Pennaeth y Grŵp Ymchwil Ynni a'r Amgylchedd sy'n rhan o'r Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni yn y Coleg Peirianneg. Meddai: "Mae'r cyfle hwn i ymuno â ni yn codi ar adeg gyffrous yn dilyn yr argymhelliad yn Adroddiad Hendry y dylai'r morlyn llanw gael ei adeiladu ym Mae Abertawe.

Mae gennym y cyfleuster mwyaf yng Nghymru sy'n uniongyrchol addas i gefnogi technoleg morlyn llanw. Bydd yr unigolyn a benodir i'r swydd hon yn rhan o dîm a fydd yn helpu i gynnal y prosiect morlyn llanw cyntaf erioed yn y DU, a bydd yn gwneud gwaith ymchwil arloesol i ddiogelu amgylchedd yr arfordir a thechnolegau ynni morol newydd a chyffrous."

Mae'r Ganolfan Ymchwil Technoleg Chwaraeon, Ymarfer Corff a Meddygaeth Gymhwysol (A-STEM) yn rhan o'r Ysgol Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ar Gampws newydd y Bae Prifysgol Abertawe. Ar hyn o bryd, mae'r Ganolfan am benodi tri darlithydd ym maes 'Cymdeithaseg Chwaraeon ac Ymarfer Corff'.

Yr Athro Gareth Stratton yw Pennaeth A-STEM,  Meddai: "Lansiodd Prifysgol Abertawe ei gradd BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym 1998 ac mae ein llwyddiant wedi mynd o nerth i nerth. Rhwng 2012 a 2016, mae nifer ein myfyrwyr israddedig wedi cynyddu o 60 i 150 o fyfyrwyr amser llawn cyfatebol, ac mae nifer ein myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig wedi cynyddu o 8 i 53. Yn ôl y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diweddaraf (REF 2014), roedd y Ganolfan Technoleg Chwaraeon Ymarfer Corff a Meddygaeth Gymhwysol yn y 5ed safle yn y DU am effaith ymchwil ac yn yr 11eg safle am amgylchedd ymchwil.

Mae gennym gynllun ehangu uchelgeisiol a'n cenhadaeth yw datblygu gwyddonwyr chwaraeon ac ymarfer corff sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang ac sy'n gallu gwneud gwahaniaeth. Dyma adeg ardderchog i ymuno â'n tîm.