Rhagoriaeth Addysgu yn Abertawe:

Mae Prifysgol Abertawe yn un o bedwar sefydliad yn y DU a gydnabyddir am eu rhagoriaeth, o ran addysgu ac ymchwil. Rydym yn sefydliad uchelgeisiol, sydd yn un o'r 30 uchaf am ddwysedd ymchwil, gan ddarparu amgylchedd academaidd neilltuol a chytbwys sy'n galluogi myfyrwyr a staff i ragori. 

Mae ein hymrwymiad i amrywiaeth, ynghyd â'n gallu i dderbyn myfyrwyr â thariffau mynediad isel, gan gyflawni cyfraddau sy'n arwain y sector o ran cyflogadwyedd graddedigion, yn dangos y gwerth sy'n cael ei ychwanegu gan y profiad meithringar mae'r Brifysgol yn ei gynnig i fyfyrwyr ac ansawdd ein haddysgu. Mae'r ffaith bod Abertawe ymysg yr 20 sefydliad gorau yn y DU am gyflogadwyedd graddedigion, a'r 15 uchaf yn y DU am foddhad cyffredinol myfyrwyr (Guardian University Guide 2019) yn rheolaidd, yn dystiolaeth o hyn. 

Rydym yn ymrwymedig i weithio gyda myfyrwyr i wella profiad y myfyrwyr, i greu amgylchedd o dryloywder a pharodrwydd i gynnwys myfyrwyr er lles pawb. Mae staff yn Abertawe yn ymrwymedig i ddatblygiad proffesiynol, i ddarparu dysgu arloesol, ysbrydoledig a thrawsnewidiol yn barhaus, gan arwain y maes o ran gweithgareddau addysgu. Mae'r Brifysgol yn un o sefydliadau addysg uwch mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer cynnydd dysgu ac mae cyflogadwyedd graddedigion wrth wraidd ein darpariaeth. Rydym yn ymroddedig i ymgysylltu ag amrywiaeth eang o fyfyrwyr ac rydym yn ymfalchïo mewn ysbrydoli a chefnogi pob un o'n myfyrwyr i gyflawni canlyniadau cadarnhaol sy'n rhagori ar safonau'r sector. 

Cyd-destun y DU

Mae rhagor o wybodaeth am y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, a'r rhesymeg sy'n sylfaen iddo, ar wefan Cyngor Cyllido Addysg Uwch Lloegr. https://www.officeforstudents.org.uk/advice-and-guidance/teaching/what-is-the-tef/

 

Mae rhagor o wybodaeth am addysg uwch yng Nghymru ar gael drwy Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. https://www.hefcw.ac.uk/policy_areas/learning_and_teaching/developing_learning_teaching.aspx

Beth sy'n digwydd nesaf

Ar hyn o bryd, rydym yn ymwneud â dwy raglen newid o bwys, sydd â'r nod o gynyddu ein rhagoriaeth addysgu ymhellach:

 

  • Camu i Ragoriaeth sy'n canolbwyntio ar weithio'n agos gyda'n myfyrwyr i wreiddio arferion cyd-greu a gwella profiad y myfyrwyr.
  • Tu Hwnt i Ddisgwyliadau (include link - not available yet) sy'n canolbwyntio ar gynnal adolygiad o'n cwricwlwm, gan gynnwys y campws cyfan, a sydd â'r nod o wreiddio arfer gorau a gwella cyflogadwyedd.

Bydd y ddau brosiect hyn yn parhau i weithio i wella a datblygu'r ddarpariaeth yma yn Abertawe.

Mae’r Brifysgol hefyd yn paratoi i gymryd rhan yng ngham nesaf y broses TEF. Bydd TEF 3 yn canolbwyntio ar feysydd pwnc ac rydym yn aros am ragor o wybodaeth gan HEFCE am hyn.